Algemene Voorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website en alle andere websites van Ratelband Instituut Nederland BV is onderworpen aan de onderstaande Algemene Voorwaarden van Ratelband Instituut Nederland BV en alle toepasselijke wetgeving. Ratelband Instituut Nederland BV behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Er zijn drie hoofdsegmenten:

Algemene Verkoop Voorwaarden Webwinkel van Ratelband Instituut Nederland BV

Definities
In deze Algemene Verkoop Voorwaarden (hierna te noemen ‘Voorwaarden’) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee RIN een overeenkomst sluit.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ratelband Instituut Nederland BV en de Koper.
Ratelband Instituut Nederland BV: De rechtspersoon genaamd Ratelband Instituut Nederland BV statutair gevestigd te Oosterbeek (RIN).
Voorwaarden: de Algemene Verkoop Voorwaarden Webwinkel van Ratelband Instituut Nederland BV.

1. Algemeen / Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Ratelband Instituut Nederland BV aan de Koper, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Ratelband Instituut Nederland BV en Koper, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Ratelband Instituut Nederland BV behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van Ratelband Instituut Nederland BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.5 Naast deze Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven deze Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.6 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene Voorwaarden verwijst, zijn die Voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Ratelband Instituut Nederland BV is ingestemd.
1.7 Ratelband Instituut Nederland BV is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging/factuur aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres.
2.2 Koper en Ratelband Instituut Nederland BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievorm er een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarde in artikel 2.1 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ratelband Instituut Nederland BV gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als bewijs.
2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enzovoort, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ratelband Instituut Nederland BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enzovoort in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (btw), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien de Koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Ratelband Instituut Nederland BV in haar bevestiging conform artikel 2.1 van deze Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Ratelband Instituut Nederland BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ratelband Instituut Nederland BV worden gecorrigeerd.
3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere Voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. 

4. Betaling 
4.1 Bij bestellingen via de internetsite behoudt Ratelband Instituut Nederland BV zich het recht voor verschillende betalingsmethoden aan te bieden.
4.2 In het geval door Ratelband Instituut Nederland BV een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen Voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is Koper vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een wettelijke rente verschuldigd per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Ratelband Instituut Nederland BV als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Ratelband Instituut Nederland BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

5. Levering en leveringstijd 
5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd, nadat de betaling door Ratelband Instituut Nederland BV is ontvangen. Hierbij geldt een levertijd zoals die ten tijde van de betaling op de website is vermeld. Deze levertijden gelden slechts als indicatie. Ratelband Instituut Nederland BV kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft eveneens een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan Koper worden vermeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het moment van ontvangst door (of namens) de Koper op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Ratelband Instituut Nederland BV zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Ratelband Instituut Nederland BV, echter voor rekening en risico van de Koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door Ratelband Instituut Nederland BV.
5.5 Ratelband Instituut Nederland BV is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Ratelband Instituut Nederland BV gedragen.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende leveringsVoorwaarden gelden. 

6. Ruilen en herroepingsrecht 
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na terpostbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een ander product.
6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 3 maanden na ontvangst door de Koper.
6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Ratelband Instituut Nederland BV ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product. 

7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Ratelband Instituut Nederland BV is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
7.3 Het risico van de producten gaat op de Koper over op het moment van aflevering.

8. Garantie en aansprakelijkheid 
8.1 Voor door Ratelband Instituut Nederland BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Ratelband Instituut Nederland BV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 Ratelband Instituut Nederland BV kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. Ratelband Instituut Nederland BV is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Ratelband Instituut Nederland BV, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Ratelband Instituut Nederland BV is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Ratelband Instituut Nederland BV komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Ratelband Instituut Nederland BV, behoudens opzet of grove schuld.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Ratelband Instituut Nederland BV ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Ratelband Instituut Nederland BV of de fabrikant zijn verricht;
2. indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.7 De Koper is gehouden Ratelband Instituut Nederland BV te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Ratelband Instituut Nederland BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 

9. Overmacht 
9.1 In geval van overmacht is Ratelband Instituut Nederland BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom 
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen op de website alsmede op de geleverde van Ratelband Instituut Nederland BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ratelband Instituut Nederland BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens 
11.1 Ratelband Instituut Nederland BV zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Ratelband Instituut Nederland BV daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Ratelband Instituut Nederland BV of de Koper.

13. Gegevens Ratelband Instituut Nederland BV
Ratelband Instituut Nederland BV is statutair gevestigd te Oosterbeek en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09089058. Het BTW-identificatienummer is NL816164551B01.

Aanvullende Voorwaarden Downloads van Ratelband Instituut Nederland BV
In aanvulling op de Algemene Verkoop Voorwaarden Webwinkel van Ratelband Instituut Nederland BV ( RIN ) en conform Artikel 1.5 van deze Voorwaarden hanteert RIN onderstaande Aanvullende Voorwaarden die betrekking hebben op de door RIN aangeboden downloads. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn niet van toepassing op de gratis downloads die RIN aanbiedt.
1. De betaling van een download wordt beschouwd als een levering met uitdrukkelijke instemming van Koper.
2. Gezien de aard van het product kan de bestelling na betaling niet worden geannuleerd. De bestelling is na betaling definitief geworden.
3. Het in Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden genoemde herroepingrecht geldt niet voor downloads. Dat betekent dat het ruilen of terugnemen van een download niet mogelijk is.
4. Indien Koper een download van onaanvaardbare kwaliteit heeft ontvangen heeft Koper recht op hernieuwde - kosteloze - vrijgave van de download door RIN. Koper dient RIN binnen 24 uur na aanschaf van de download op de hoogte te brengen van eventuele onaanvaardbare kwaliteit.
5. Indien de slechte kwaliteit is veroorzaakt door RIN en niet kan worden opgelost kan restitutie van de kosten plaatsvinden.
6. De downloads zijn bestemd voor persoonlijk gebruik of in huiselijke kring. Het is niet toegestaan de downloads te verspreiden en/of te verkopen op cd, via internet of enig ander analoog of digitaal medium. Misbruik is strafbaar.
7. De Algemene Verkoop Voorwaarden Webwinkel gelden voor zaken die niet zijn genoemd in deze Aanvullende Voorwaarden. Uiteindelijk geldt het Nederlands Recht.

Algemene Voorwaarden Opleidingen, Trainingen en Workshops Ratelband Instituut Nederland BV
statutair gevestigd te Oosterbeek.  

Bij aanschaf van een opleiding, training of workshop via Ratelband Instituut Nederland BV prevaleren de Algemene Voorwaarden Opleidingen, Trainingen en Workshops boven de Algemene Verkoop Voorwaarden Webwinkel. 

Artikel 1 Definities
1.1. Deze Algemene Voorwaarden Opleidingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ratelband Instituut Nederland BV (hierna te noemen: 'RIN') en Deelnemer aan opleidingen, trainingen, en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, seminar, informatieavond, bijeenkomst, etc. (hierna te noemen: 'Opleiding').
1.2. Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee RIN een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of Deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: ‘Deelnemer’).

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1. De overeenkomst voor een opleiding komt tot stand doordat Deelnemer het digitale (via de website) of papieren inschrijvingsformulier van RIN volledig invult en verstuurt/afgeeft, en door bevestiging door RIN van diens per e-mail verzonden aanmelding.
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Opleidingen staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige Voorwaarden niet in de weg. RIN en Deelnemer zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door RIN. 

Artikel 3 Annulering opleiding
3.1. De Deelnemer kan zijn aanmelding niet annuleren.
3.2. De Deelnemer kan zich wel laten vervangen door een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
3.3. RIN heeft het recht om - met duidelijke opgave van redenen - deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door Deelnemer aan RIN betaalde bedrag.
3.4. RIN heeft het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de opleiding, lezing of workshop te annuleren. Indien van toepassing zorgt RIN in dit geval voor een volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Eventuele overige gemaakte (on-)kosten kunnen niet bij RIN worden gedeclareerd.

Artikel 4 Betaling
4.1. RIN brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een (digitale) factuur.

4.2 Voor langdurige opleidingen kan, indien dit in de informatie specifiek wordt vermeld, een gespreide betaling overeen gekomen worden. Het termijnbedrag moet steeds voorafgaand aan de startdatum van de eerstvolgende module zijn bijgeschreven op de bankrekening van RIN. Indien de termijnen de duur van de opleiding overstijgen dienen termijnbetalingen te worden voldaan volgens gemaakte schriftelijke afspraken.
4.3. De reis-, overnachtings- en verblijfskosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van RIN wordt vermeld.
4.4. Literatuur en examenkosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van RIN wordt vermeld.
4.5. Ten laste van Deelnemer komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die RIN als gevolg van de niet nakoming door Deelnemer van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. 

Artikel 5 Ontbinding en Opschorting
5.1. Indien de Deelnemer in nakoming van de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet, dan wel in geval van ernstige twijfel dat deelnemer in staat is aan zijn overeengekomen verplichtingen jegens RIN te voldoen, heeft RIN het recht, zodra de Deelnemer in verzuim is, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel geheel of ten dele de uitvoer zijnerzijds van de overeenkomst op te schorten. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
5.2. Indien bij faillissement, surseance van betaling, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of in geval van onder beheer-, onder bewind-, onder curatelenstelling van (het vermogen van) de Deelnemer, de Deelnemer in gebreke blijft, heeft RIN het recht zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten dan wel geheel of ten dele te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
5.3. In geval RIN op grond van het in onderhavige overeenkomst bepaalde onder 9.6. of 9.7 overgaat tot gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel geheel of gedeeltelijke opschorting van de overeenkomst is RIN tot geen enkele schadevergoeding gehouden, van welke aard en in welke vorm dan ook. Doch dit laat onverlet het recht van RIN op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van het verzuim van Deelnemer. Elke vorm van schadevergoeding is direct opeisbaar per datum van bedoelde gebeurtenis. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen. 

Artikel 6 Overmacht
6.1. In geval dat RIN tekort schiet in de nakoming van uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ten gevolge van een niet aan RIN toerekenbare oorzaak heeft RIN het recht deze nakoming tijdelijk en/of permanent op te schorten; eventuele reeds voldane kosten door Deelnemer worden bij tussentijdse ontbinding ten gevolge van wanprestatie en/of toerekenbare tekortkoming door RIN alsdan naar rato geretourneerd aan de Deelnemer.
6.2. Onder niet toerekenbare oorzaak maar geenszins daartoe gelimiteerd wordt onder meer verstaan “stagnatie van de gewoonlijke gang van zaken waardoor nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet langer mogelijk en/of opportuun is". Hieronder vallen onder meer ziekte van het personeel en/of trainers, het niet beschikbaar zijn van de locatie, oorlogssituaties, kernrampen en natuurlijke rampen die het doorgaan van de opleiding belemmeren. 

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1. Het auteursrecht op de door RIN uitgegeven ter beschikking gestelde gegevensdragers, brochures, opleidings-, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, manuals, flowcharts, cd’s, dvd’s en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen "materialen", berust bij RIN, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RIN zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, danwel te verspreiden op welke wijze dan ook.
7.2. Ook het auteursrecht op programma materiaal, geschriften zowel in geschreven als in digitale elektronische vorm, offertes, brieven, verslagen, rapporten, voorstellen, cd’s, dvd’s e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van RIN berust uitsluitend bij RIN.
7.3. De wijze van openbaren zoals hierboven omschreven is niet uitputtend. Ook in geval van openbaring op andersoortige wijze dan hierboven omschreven worden auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten niet overgedragen en berusten bij RIN.
 

Artikel 8 Uitvoering door derden
Voor werkzaamheden of delen daarvan, voortvloeiende uit de overeenkomst, behoudt RIN zich het recht voor deze door één of meerdere derden te laten verrichten. RIN blijft verantwoordelijk voor de juiste voering van deze werkzaamheden. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 
9.1. RIN spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
9.2. RIN is tegenover de Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
9.3. RIN is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4. RIN is niet aansprakelijk in het geval Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
9.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
9.6. RIN is niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding. Deelname is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
9.6.1. RIN wordt graag voor aanvang van de opleiding op de hoogte gebracht van eventuele lichamelijke en-of geestelijke problematiek zodat na goed overleg tussen RIN, trainer en Deelnemer het advies, of deelname wenselijk, zinvol en verstandig is, kan worden gegeven.
9.6.2. RIN gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer aangaande het besluit om RIN in kennis te stellen van fysieke ongemakken en/of het aanwezig zijn van psychiatrische ziektebeelden, met eventueel bijbehorend medicijngebruik, nu of in het verleden.
9.7. RIN houdt zich het uitdrukkelijke recht voor om Deelnemer te royeren indien deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding. 

Artikel 10 Voorbehoud
10.1. RIN behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van cursussen aan te passen.
10.2. Indien RIN wegens verhindering van een cursusleider of door overmacht een cursus moet afbreken of annuleren, dan zal RIN binnen een redelijke termijn een andere cursus verzorgen.
10.3. RIN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten en schaden die Deelnemer om welke reden dan ook lijdt. 

Artikel 11 Overige bepalingen
11.1. De persoonlijke gegevens van de Deelnemer worden alleen gebruikt om de dienstverlening door RIN te optimaliseren en voor de noodzakelijke communicatie tussen RIN en de Deelnemer. Alle gegevens van Deelnemer en door Deelnemer verstrekte informatie worden vertrouwelijk behandeld.
11.2. Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van RIN.
11.3. Deelnemer heeft volledig begrepen wat de tekst van deze overeenkomst inhoudt en verklaart dit middels digitale ondertekening en bevestiging door deze Voorwaarden te lezen en door het aanvinken van het hokje, zich vrijwillig te verbinden aan onderhavige overeenkomst.
11.4. De originele tekst van deze overeenkomst ligt op verzoek ter inzage bij RIN.
11.5. Deze Voorwaarden worden beheerd door het Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, zullen voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter te Groningen.

Oosterbeek, 2013